Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գլխավոր ՈՒսանող Դասացուցակ

ՈՒսանող

ՈՒսանող

Դասացուցակ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ << ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ>> ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ, ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ,  ՔՈԼԵՋԻ 2022-2023  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ: