Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Անալիտիկ երկրաչափություն, Պրիվալով
 2. Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու, Ի. Վ. Մեշչերսկի
 3. Ինֆորմատիկայի հիմունքներ, Ա. Աբրահամեան-Եու. Բարոեան
 4. Физическая география  России, Э.М. Раковская, М. И. Давыдова
 5. Фейнмановские лекции по физике, Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сендс
 6. Элементарная  геометрия, А. В . Погорелов

 

Քիմիա/կենսաբանություն/ֆիզիկա

 1. Ախտաբանական  ֆիզիոլոգիա- Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Հ. Սարգսյան, Հ. Տ. Աբրահամյան
 2. Ախտաբանական  ֆիզիոլոգիա- Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Հ. Սարգսյան, Հ. Տ. Աբրահամյան(2)
 3. Պաթոլոգիական անատոմիա- Ն.Դ. Վարդազարյան, Երևան 2002
 4. Առաջին օգնություն -Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի դոց. Ի.Է.Դանիելյան
 5. Բիոքիմիա -Քամալյան, Գասպարյան, Բարսեղյան, Երևան 1964
 6. Կենսաօրգանական քիմիա -Մ.Մ. Մելքոնյան, Երևան 2016
 7. Բնապահպանության հիմունքներ -Լ. Ս. Մելքոնյան, Երևան 2010
 8. Բժշկական կենսաբանություն- Հ.Շ. Մաթևոսյան, Ենգիբարյան, Երևան 2014
 9. Կենսաքիմիա- Ռ.Գ.Քամալյան, Գ.ՅՈՒ Մարմարյան, Հարությունյան, Երևան 2012
 10. Կենսաքիմիա -Մ.Ի. Աղաջանով , մաս1, Երևան 2015
 11. Հիգիենա և էկոլոգիա- Լ.Ռ. Ավետիսյան, Երևան 2010
 12. Մարդու գենետիկայի մեթոդներ- Գ. Զալինյան, Ա. Կիրակոսյան, Երևան 2014
 13. Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա- Ա.Ի. Գալպերին, Գ.Պ.Գոլիշեվա, Երևան 1968
 14. Օրգանական քիմիա -Մ.Գ. Զալինյան, Երևան 2007
 15. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց- Գևորգյան  Ռ.Գ.-
 16. Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու -Սահակյան Ս.Շ.
 17. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց . Հտ.1   - Մեխանիկա, տատանումներ և ալիքներ, մոլեկուլյար ֆիզիկա-Սավելև Ի.Վ.
 18. Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի խնդիրների ժողովածու -Վոլկենշտեյն Վ.Ս

 

Մաթեմատիկա
 

 1. Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն -Յուրի Մովսիսյան ,Երևան 2015թ
 2. Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման դասավանդման մեթոդիկա -ՍահակյանԱ.Ա, Երևան 2000թ
 3. Մաթեմատիկական ձեռնարկ -Գ.Բ.Պետրոսյան ,  Երևան 2000թ
 4. Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք  մաս1-Գ.Գ.Գեվորգյան, Կ.Ա.Նավասարդյան,  Երևան 2014
 5. Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք մաս2 -Գ.Գ.Գեվորգյան, Կ.Ա.Նավասարդյան, Երևան 2014
 6. Բարձրագույն Մաթեմատիկայի խնդիրների և վարժությունների ժողովածու- Ա.Խ.Խաչատրյան, Հ.Վ.Համբարձումյան , Երևան 2000թ
 7. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական խնդիրների լուծման ձեռնարկ -Վ.Ե.Գմուրման, Երևան 2000թ
 8. Հավանականությունների տեսություն -Գ.Հ.Համբարձումյան,  Երևան 2000թ
 9. Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց -Ա.Գ.Կուրոշ, Երևան 2000թ
 10. Էկոնոմետրիկայի հիմունքներ, Գ. Վ. Վարդանյան, Երևան 2003 թ., 164 էջ
 11. Տարրական էկոնոմետրիկա, Լ. Ղուշչյան, Տ. Թերզյան, Լ. Դավթյան, Երևան 2002 թ., 280 էջ
 12. Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան 2009 թ., 168 էջ
 13. Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը և գիտափորձերի պլանավորման տեսությունը Գրիգորյան Շ. Մ., Երևան <<Աստղիկ>>,2001 թ., 211 էջ
 14. Գծային ծրագրավորման մեթոդներ Դանիելյան Ա.Խ., Երևան 2003 թ., 136 էջ

 

Ինֆորմատիկա

 

 1. Ինֆորմատիկա, համակարգչային տեխնոլոգիաներ,  Ա. Գալանտերյան, Մնացականյան Ջ., Պողոսյան Գ., Երևան 2004թ., 130 էջ
 2. Ինֆորմացիոն համակարգեր և տեխնոլոգիաներ(ուսումնական ձեռնարկ),  Համբարձումյան Շ.Դ, Երևան 2004 թ., 200 էջ
 3. Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ (ուսումնական ձեռնարկ),  Կոսեմյան Ս.է., Սմբատյան Ա. Ժ., Երևան 2013 թ., 128 էջ
 4. Excel աղյուսակային խմբագրիչի կիրառումը գործնականում Կոսեմյան Ս.Է., Երևան 2010 թ., 68 էջ
 5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ուսումնական ձեռնարկ), Վազգեն Առստամյան, Ռազմելա Ավետիսյան, Ստեփանակերտ 2009 թ., ԱրՊՀ հրատարակչություն, 187 էջ
 6. Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ(ուսումնական ձեռնարկ) Գյուլումյան Ս., Ա. Գալանտերյան, Պողոսյան Մ., Երևան 2016թ., 184 էջ
 7. Microsoft Office Word 2007Վարսենիկ Մնացականյան, Երևան 2010թ., 18 էջ
 8. C++ -ի  հիմունքներ, Ռ. Հ. Վարդանյան, Ս.Գ. Կարապետյան, 2005 թ., 133 էջ
 9. ACCESS 2003 (Самоучитель с примерами), А. Ю. Гончаров, Москва 2004 г., 272 ст.
 10. Pascal ծրագրավորում (մեթոդական ցուցումներ և ստուգողական առաջադրանքներ), Ս. Ս. Ավետիսյան, Ռ. Վ. Աղգաշյան, Ս. Վ. Դանիելյան Երևան 2007 թ., 132 էջ