Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գրադարան

Գրադարան

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

 1. Ժամանակակից հայոց լեզու(Ձևաբանություն) , Մ. Ե. Ասատրյան
 2. Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Լևոն Եզեկյան
 3. Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Գ. Բ. Ջահուկյան, Ֆ. Հ. Խլղաթյան
 4. Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար, Լ.Ս. Սանթրյան
 5. Ղարաբաղի բարբառի դարձվածաբանական բառարան, Արմեն Սարգսյան, Շողեր Մինասյան
 6. Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Ա. Յու. Սարգսյան
 7. Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, Աճառյան Հ., Երևան, 2005
 8. Գրաբարի ձեռնարկ, Ավետիսյան Հ. Մ., Ղազարյան Ռ. Ս,  Երևան, 1992
 9. Հայոց լեզու և խոսքի կուլտուրա, Արզոյան Ռ.,  Երևան, 2004
 10. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, Բադիկյան Խ., Երևան, 2010
 11. Հայոց լեզու. Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Գյուրջինյան Դ., Հեքեքյան Ն., Երևան, 2006
 12. Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Մարության Ա.,  Երևան, 2000
 13. Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Պապոյան Ա., Բադիկյան խ., Երևան, 2003
 14. Լեզվաբանության պատմություն, հհ 1-2. Ջահուկյան,  Երևան 1960-1962
 15. Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Ջահուկյան Գ. Բ., Խլղաթյան Ֆ. Հ.,  Երևան, 2007
 16. Ժամանակակից հայոց լեզու. Հնչյունաբանություն և բառագիտություն, Սուքիասյան Ա. Մ., Երևան, 2004