Ֆակուլտետներ

Ֆակուլտետներ

Պատմության ամբիոն

Պատմության ամբիոնը հիմնադրվել է 2004թ. սեպտեմբերի 1-ին: Ամբիոնի նպատակն է կազմակերպել «Պատմություն» կրթական ծրագրով ուսուցումը՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում` պատրաստելով պատմության ուսուցիչներ:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվում են գիտական հոդվածներ, ելույթներով և զեկույցներով հանդես են գալիս համալսարանում կազմակերպվող տարբեր միջոցառումներին:

Ամբիոնի նպատակն է․

Նախապատրաստել պատմության ոլորտի մանկավարժական բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, որոնք կտիրապետեն պատմության դասավանդման մեթոդաբանությանը և կկարողանան իրականացնել արդի պահանջներին համապատասխան մասնագիտական-մանկավարժական գործունեություն:

Ամբիոնի աշխատակիցներն են
Վահրամ Լալայան - Վահրամ Լալայան
Ալիկ Սարգսյան - Դասախոս
Դավիթ Կարաբեկյան Պավելի - Դասախոս
Մելանյա Բալայան - պ․գ․թ դասախոս
Ռադա Ավետիսյան - դասախոս