Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Ամբիոններ

Ամբիոններ

Պատմության ամբիոն

Պատմության ամբիոնը հիմնադրվել է 2004թ. սեպտեմբերի 1-ին: Ամբիոնի նպատակն է կազմակերպել «Պատմություն» կրթական ծրագրով ուսուցումը՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում` պատրաստելով պատմության ուսուցիչներ:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվում են գիտական հոդվածներ, ելույթներով և զեկույցներով հանդես են գալիս համալսարանում կազմակերպվող տարբեր միջոցառումներին:

Ամբիոնի նպատակն է․

Պատրաստել պատմության  մասնագետներ, որոնք կտիրապետեն պատմության դասավանդման մեթոդաբանությանը և կկարողանան իրականացնել արդի պահանջներին համապատասխան մասնագիտական-մանկավարժական գործունեություն:

Ամբիոնի աշխատակիցներն են
Ալիկ Թելմանի Սարգսյան - Դասախոս
Դավիթ Կարաբեկյան Պավելի - Դասախոս
Մելանյա Բալայան - պատմության ամբիոնի վարիչ, պ․գ․թ դոցենտ
Ռադա Սլավիկի Ավետիսյան - դասախոս