Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Ամբիոններ

Ամբիոններ

Մանկավարժության ամբիոն

Տարրական մանկավարժության և մեթոդիկայի ամբիոն

Մանկավարժության  ամբիոնը հիմնադրվել է 1998-1999 ուսումնական տարում: 

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության ուսանողների համար:

Կրթությունն իրականացվում է ուսումնառության տարաբնույթ մեթոդների, հեռավար դասընթացների միջոցով:

Ամբիոնը թողարկում է մասնագետներ համալսարանին կից գործող քոլեջում ևս:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվում են գիտական հոդվածներ, գիտագործնական աշխատանքներ, ուսումնական ձեռնարկներ և ուսումնասիրություններ։

Ամբիոնի նպատակն է.

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»  մասնագիտության  բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումը, ովքեր իրենց մասնագիտական հմտություններով կհամապատասխանեն միջազգային աշխատաշուկայի կողմից ներկայացվող պահանջներին:

Ամբիոնի աշխատակիցներն են
Օքսանա Արամայիսի Գասպարյան - ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, դասախոս
Արկադի Վարդանի Թովմասյան - մ.գ.թ., դոցենտ
Էլլադա Զավենի Բաղդասարյան - դասախոս, մ.գ.թ.,դոցենտ
Մարգարիտա Կարենի Հարությունյան - դասախոս
Արմինե Ռուբիկի Բաղդասարյան - դասախոս, մ.գ.թ., դոցենտ
Ռեգինա Արմենի Բալայան - դասախոս
Մարիամ Դավիթի Բեգլարյան - դասախոս