Ֆակուլտետներ

Ֆակուլտետներ

Օտար լեզուների ամբիոն

Օտար լեզուների ամբիոնը կազմավորվել է 2019-2020 ուսումնական տարում։ Մինչ այդ՝ սկսած 2011 թվականից, այն որպես բաժին գործում էր Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնին առնթեր։

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Ռուսաց լեզու և գրականություն» , «Անգլերեն» մասնագիտություններով ուսանողների համար։

Ամբիոնի կրթական գործունեությունը ծավալվում է քոլեջի, բակալավրի և մագիստրոսական կրթական ծրագրերում։

Ամբիոնի դասախոսական կազմը միաժամանակ աշխատում է զարգացնել ուսանողների հաղորդակցման հմտություններն ու կարողությունները՝ ներգրավելով նրանց գիտամանկավարժական ոլորտում։

Կրթությունն իրականացվում է ուսումնասիրության նորարար տարաբնույթ մեթոդների կիրառումամբ, հեռավար դասընթացների միջոցով։

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվում են գիտական հոդվածներ, գիտագործնական աշխատանքներ, ուսումնական ձեռնարկներ և ուսումնասիրություններ։

 

Ամբիոնի նպատակն է․

«Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտության մասնագետների պատրաստումը, ովքեր կունենան հիմնարար և համակարգված գիտելիք, կկարողանան այդ հմտություններն ու գիտելիքները օգտագործեն հետագա ուսումնական գործընթացի համար և իրենց մասնագիտական հմտություններով կհամապատասխանեն միջազգային աշխատաշուկայի կողմից ներկայացվող պահանջներին։

 

Ամբիոնի աշխատակիցներն են
Գայանե Յուրիի Հովսեփյան - ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ
Ելենա Գրիգորյան - դասախոս
Աննա Բալայան - դասախոս
Նանար Երեմյան - դասախոս
Հասմիկ Ծատրյան - դասախոս
Արաքսյա Աբրահամյան - դասախոս
Արմանուշ Փաթյան - դասախոս