Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարան

Գլխավոր Կառուցվածք Ստորաբաժանումներ

Կառուցվածք

Կառուցվածք

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին

Բաժնի վարիչ՝  Սուսաննա Արտաշեսի Սավադյան

Բաժնի գործառույթներն են՝  մշակել և իրականացնել համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման, զարգացման ռազմավարությունը, ապահովել վարչատնտեսական, պրոֆեսորադասախոսական, գիտական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմի փաստաթղթերի գործավարությունը, իրականացնել համալսարանի անձնակազմի հաշվառումը, աշխատողների վերապատրաստումն ու ատեստավորումը, մշակել աշխատանքի ընդունման, ազատման, աշխատողներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական տույժեր կիրառելու վերաբերյալ հրամանների և աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերի նախագծեր և ներկայացնել ռեկտորի հաստատմանը, համալսարանի կադրային քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ ներկայացնել  համալսարանի ռեկտորին, աշխատողներին ծանոթացնել  համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնակարգերին և  այլ   փաստաթղթերի հետ:

Հեռ.՝ 097 31-60-21

Էլ. հասցե՝ susannasavadyan1962gmail.com