Գլխավոր Կառուցվածք Ստորաբաժանումներ

Կառուցվածք

Կառուցվածք

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին

Բաժնի վարիչ՝  Գաբրիելյան Անահիտ Անդրանիկի

Բաժնի գործառույթներն են՝  մշակել և իրականացնել համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման, զարգացման ռազմավարությունը, ապահովել վարչատնտեսական, պրոֆեսորադասախոսական, գիտական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմի փաստաթղթերի գործավարությունը, իրականացնել համալսարանի անձնակազմի հաշվառումը, աշխատողների վերապատրաստումն ու ատեստավորումը, մշակել աշխատանքի ընդունման, ազատման, աշխատողներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական տույժեր կիրառելու վերաբերյալ հրամանների և աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերի նախագծեր և ներկայացնել ռեկտորի հաստատմանը, համալսարանի կադրային քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ ներկայացնել  համալսարանի ռեկտորին, աշխատողներին ծանոթացնել  համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնակարգերին և  այլ   փաստաթղթերի հետ:

Հեռ.՝ (097) 211026

Էլ. հասցե՝ gabrieliyananaida@gmail.com